Kinderdag verblijf of Gastouders

eerstehulpkinderen

Als kinderopvang moet u vanaf 1 september 2010 aan de nieuwe  regels voldoen.

EHBO-certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

De Minister wijst de certificaten aan die voldoen aan alle eisen. Alleen certificaten van organisaties die zelf geen cursussen aanbieden en die waarborgen dat hun certificaten aan de kwaliteitsvereisten voldoen, kunnen door de minister worden aangewezen. Zo wordt gegarandeerd dat bij kinderopvang en gastouders voldoende kennis hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin eerste hulp is vereist. Alleen geregistreerde certificaten voldoen.

Via het First Aid International examenbureau voldoet de module “Eerste Hulp aan Kinderen” met de extra NIKTANikta-logo-gastouders certificering aan de wettelijke eisen voor gastouders.
U kunt bij Eerstehulpinternationaal.nl de cursus Eerste Hulp aan Kinderen Basis incl. Nikta gastouder certificering volgen.

Volg direct een EHBO cursus

Eerstehulpinternationaal.nl biedt verschillende EHBO cursussen aan, waaronder:

• Levensreddend Handelen cursus(1 dag)
• Levensreddend Handelen aan Kinderen cursus(1 dag)
• Eerste Hulp EHBO cursus – Basis (1 dagen)
• Eerste Hulp EHBO cursus aan Kinderen – Basis (1 dagen)

En wij bieden de volgende EHBO herhalingscursussen aan:

• EHBO herhaling
• EHBO aan kinderen herhaling
• Levensreddend handelen herhaling
• Levensreddend handelen kinderen herhaling

De cursussen EHBO Basis, EHBO Herhaling, Levensreddend handelen Basis en Levensreddend handelen Herhaling worden elke week aangeboden op onze opleidingslocatie in Den Haag.

Waarom zijn er nieuwe regels?
Gastouderopvang is de laatste jaren sterk toegenomen en een volwaardige vorm van kinderopvang geworden. Een dergelijke groei maakt maatregelen om de kwaliteit en betaalbaarheid van gastouderopvang te garanderen en om misbruik te voorkomen noodzakelijk. Omdat de overheid het belangrijk vindt dat gastouderopvang blijft bestaan heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de nieuwe wetgeving inmiddels doorgevoerd. Met de nieuwe regels kan de overheid controleren en garanderen dat gastouderkinderen zich in een veilige en gezonde omgeving goed kunnen ontwikkelen.

banner3

IKK

De Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is vanaf 2018 van kracht. Binnen deze wetgeving zijn wijzigingen aangebracht in kwaliteitseisen in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Hierdoor wordt de kwaliteit van deze opvanglocaties verhoogd. Om te voldoen aan deze eisen heeft Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal certificaten opgesteld. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hieraan een aantal erkende instanties gekoppeld die bevoegd zijn om certificaten uit te geven. NIKTA is een van deze instanties.

Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen verhogen met de Wet IKK

Ouders die de zorg over hun kinderen met pedagogisch medewerkers of gastouders delen, moeten altijd kunnen vertrouwen op uitstekende opvang. Hun kinderen zijn immers het ‘kostbaarste’ bezit. Daarom zijn er in de Wet IKK verschillende eisen opgesteld om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen én te verhogen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft NIKTA aangewezen als instantie om onder andere de volgende certificaten uit te geven:

 • Een geregistreerd certificaat Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA.
 • Een geregistreerd certificaat Eerstehulpverlener van NIKTA.
 • Een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij kinderen van NIKTA.

Zoals u wellicht weet, hebben wij met Vuurrood Veiligheid (www.vuurroodbv.nl) en NIKTA keurmerk aanvulling al jaren een apart BHV-schema voor de kinderopvang (BHV, Module Kind en Omgeving). Wellicht is dit schema voor u interessant, omdat ook de eisen van onze erkende opleidingen voor de kinderopvang hier een integraal onderdeel van zijn. Kandidaten kunnen daardoor -indien geslaagd- in het bezit komen van 2 persoonscertificaten, te weten een BHV-K en een Acute Zorg-K certificaat. Door middel van deze opleiding voldoen zij dus in één keer aan de eisen van de Arbowet (BHV) én de Wet kinderopvang (Akkoord IKK).

——————————————————————————————————————————————————————————————

Continue Screening gestart 10-05-2013
De zedenzaak in Amsterdam, ook bekend onder de naam Robert M.,  is aanleiding geweest om het toezicht op de kinderopvang te verscherpen.

Een onderdeel hiervan is de invoering van de continue screening.

Vanaf 1 maart 2013 screent Justitie de medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderbureau of buitenschoolse opvang continu op strafbare feiten.

Alle gastouders (en huisgenoten ouder dan 18 jaar) moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Een VOG toont aan dat een gastouder geen strafbare feiten heeft gepleegd, die de gastouder ongeschikt maakt om haar functie uit te voeren.

Tot voor kort ging het bij de VOG om een momentopname.

Dat verandert met de invoering van continue screening. Wanneer een gastouder een overtreding begaat wordt er gekeken of het desbetreffende strafbare feit invloed heeft of kan hebben op de kwaliteit van de werkzaamheden van de gastouder.
Als bijvoorbeeld uit de continue screening blijkt dat een gastouder een strafbaar feit begaat waardoor de gastouder mogelijk een bedreiging vormt voor de veiligheid van kinderen, krijgt het gastouderbureau via de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) een melding. De melding bevat uit privacy overwegingen geen uitleg over het strafbare feit.

Het gastouderbureau zal na de melding aan de gastouder vragen een nieuwe VOG aan te vragen. De gastouder kan dit niet weigeren, de gastouder is verplicht mee te werken. Zonder nieuwe VOG is de gastouder namelijk niet meer bevoegd om te werken als gastouder.

De Continue Screening is 1 maart 2013 in werking getreden.

Kwaliteitseisen:

Ouders gaan met een gerust hart aan het werk, als ze weten dat hun kind wordt opgevangen door een deskundige gastouder, in een schoon en veilig huis. Om deze kwaliteit te garanderen en te toetsen, zijn nieuwe kwaliteitseisen opgesteld.

Eisen aan de gastouder:

 • U heeft een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een ander diploma waarmee u aan de eisen voldoet, of een ervaringscertificaat.
 • U heeft een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij Kinderen van het Nikta. De cursus Eerste Hulp aan Kinderen van First Aid International™ voldoet aan de daarvoor gestelde eisen en wordt afgesloten met een examen volgens de richtlijnen van het Nikta. Na een positieve afronding ontvangt u het wettelijke erkende certificaat Acute Zorg bij kinderen van het  Nikta.
 • U heeft een verklaring omtrent het gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij u thuis worden opgevangen.
 • Tijdens het werk spreekt u Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal.
 • U mag een andere taal spreken als u kinderen opvangt die tijdelijk in Nederland wonen (bijvoorbeeld expats).
 • U bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder.
 • Uw eigen kinderen staan niet onder toezicht.

Eisen aan de locatie:

 • U mag nog slechts op één locatie kinderen opvangen. Dat mag bij u thuis of bij één van de ouders thuis, maar niet op twee plekken. Als u opvang aanbiedt in het huis van één van de ouders, mag u daar kinderen opvangen van verschillende ouders.
 • U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen  tot 10 jaar meegeteld.
 • U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.
 • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
 • Als u kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet u een aparte slaapruimte hebben voor deze kinderen. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
 • U vult samen met het gastouderbureau een risico-analyse veiligheid en gezondheid in en maakt een plan van aanpak om eventuele risico’s te verkleinen. Dit gebeurt één keer per jaar op de opvanglocatie.
 • Als u 3 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt heeft u een achterwacht, die in het geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn.
 • De woning is altijd volledig rookvrij.
 • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders.

Vrijstelling beroepskwalificatie gastouders

De volgende diploma’s geven vrijstelling voor de verplichte beroepskwalificatie voor gastouders:*

Uit de ministeriële regeling:
Lijst met opleidingen/bewijsstukken die kwalificeren voor gastouderschap

Diploma’s op mbo-2 niveau:

 • a) Helpende breed 2
 • b) Helpende sociaal agogisch werk 2
 • c) Helpende welzijn 2
 • d) Helpende Zorg en Welzijn 2
 • e) Verzorgingsassistent(e)

Diploma’s op mbo-3 of -4 niveau (ook MDGO / MHNO / MSPO / Leerlingwezen):

 • f) A verpleegkundige
 • g) Activiteitenbegeleider (AB)
 • h) Activiteitenbegeleiding (AB)
 • i) Agogisch Werk (AW)
 • j) akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • k) akte Kleuterleidster A
 • l) akte Kleuterleidster B
 • m) Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het
 • kleuteronderwijs
 • n) Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
 • o) Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
 • p) Arbeidstherapie (AT)
 • q) A-Verpleegkundige
 • r) A-verpleger
 • s) B Verpleegkundige
 • t) B-Verpleegkundige
 • u) B-verpleger
 • v) Cultureel werk (CW)
 • w) Diploma A (ziekenverpleging)
 • x) Diploma B (ziekenverpleging)
 • y) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • z) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinder
 • opvang
 • aa) Inrichtingswerk (IW)
 • bb) Kinderbescherming A
 • cc) Kinderbescherming B
 • dd) Kinderverzorging en Opvoeding
 • ee) Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • ff) Kinderverzorgster (KV)
 • gg) Kinderverzorgster van de centrale raad voor de
 • kinderuitzending
 • hh) Kultureel werk (KW)
 • ii) Leidster kindercentra (niet van OVDB)
 • jj) Leidster Kindercentra van de OVDB
 • kk) Onderwijsassistent
 • ll) Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/
 • speciaal onderwijs)
 • mm) Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • nn) Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
 • oo) Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
 • pp) Pedagogisch Werker niveau 3
 • qq) Pedagogisch Werker niveau 4
 • rr) Residentieel Werk (RW)
 • ss) Sociaal Agogisch 2
 • tt) Sociaal Agogisch II
 • uu) Sociaal Cultureel Werk
 • vv) Sociaal Dienstverlener (SD)
 • ww) Sociaal Pedagogisch Werker
 • xx) Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • yy) Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 • zz) Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
 • aaa) Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
 • bbb) Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
 • ccc) Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
 • ddd) Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
 • eee) Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
 • fff) SPW lang
 • ggg) Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
 • hhh) Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting
 • kinderdagverblijven
 • iii) Verpleegkunde
 • jjj) Verpleegkunde A
 • kkk) Verpleegkunde B
 • lll) Verpleegkunde Z
 • mmm) Verpleegkundige
 • nnn) Verplegende (VP)
 • ooo) Verpleging (VP)
 • ppp) Verpleging A
 • qqq) Verpleging B
 • rrr) Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
 • sss) Verzorgende beroepen (VZ)
 • ttt) Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
 • uuu) Verzorging (VZ)
 • vvv) Z Verpleegkundige
 • www) Z-Verpleegkundige
 • xxx) Zwakzinnigenzorg

Diploma’s op hbo niveau:

 • a) Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude
 • kweekschoolopleiding)
 • b) Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • c) Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het
 • kleuteronderwijs
 • d) Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • e) Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer
 • f) Akte van bekwaamheid N XI
 • g) Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar
 • onderwijs in de lichamelijke oefening
 • h) Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en
 • in combinatie met kleuterakte A/B)
 • i) Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer
 • j) Bachelor of Nursing
 • k) Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
 • l) Cultureel Werk (CW)
 • m) Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
 • n) docent Dans
 • o) docent Drama
 • p) Docerend musicus
 • q) Educatieve therapie (Mikojel)
 • r) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • s) Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leiders op het
 • terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
 • t) Hoofdonderwijzer
 • u) Inrichtingswerk (IW)
 • v) Jeugdwelzijnswerk
 • w) Kinderverzorging en kinderopvoeding
 • x) Kinderverzorging en opvoeding
 • y) Kreatief Educatief Werk
 • z) Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau
 • (docentenrichting binnen kunstonderwijs of
 • kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 • aa) Kunstzinnige therapie
 • bb) Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • cc) Leraar lichamelijke oefening (ALO)
 • dd) Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
 • ee) Lerarenopleiding Omgangskunde
 • ff) Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 • gg) Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
 • hh) Maatschappelijk Werk (MW)
 • ii) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • jj) NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • kk) Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • ll) Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • mm) Pedagogische Academie
 • nn) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • oo) Sport en Bewegen
 • pp) Verpleegkunde

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie, vraag gerust een vrijblijvend offerte aan.

Heeft u interesse interesse en wilt u onze opleidingen bekijken?